Kodeks cywilny wyróżnia następujące ograniczone prawa rzeczowe:

 • użytkowanie,
 • służebność,
 • zastaw,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • hipoteka.

Ze wszystkich tych praw, przedmiotem wyceny są następujące ograniczone prawa rzeczowe:

 • użytkowanie,
 • służebność,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Użytkowanie

Użytkowanie jest najszerszym z ograniczonych praw rzeczowych, dzięki któremu rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania pożytków. Zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części. Użytkowanie jest niezbywalne. Użytkowanie wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć. Użytkownik powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki. Często w podstawie nabycia – np. umowach darowizny jest spotykane użytkowanie co powoduje, że przedmiotem wyceny jest użytkowanie.

Służebność

Kodeks cywilny wyróżnia trzy rodzaje służebności:

 • gruntowe,
 • osobiste,
 • przesyłu.

Służebność gruntowa polega na tym, że nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Kolejna służebność osobista polega na tym, że nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista).

Ostatnia – służebność przesyłu polega na tym, że nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zastaw

Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym, z kategorii praw zastawniczych, których celem jest zabezpieczenie wierzytelności, które ustanawia się na rzeczach i na prawach. To ograniczone prawo rzeczowe polega na tym, że w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu daje prawo do korzystania z lokalu i rozporządzania nim. Prawo to jest jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu cały czas jest bardzo często przedmiotem wyceny.

Hipoteka

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, z kategorii praw zastawniczych, których celem jest zabezpieczenie wierzytelności. Hipotekę ustanawia się w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego, dzięki czemu można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Przedmiotem hipoteki może być także:

 • użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

Żródła:

 1. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025),
 2. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 06 lipca 1982 roku   (Dz.U. z 2018 r. poz. 1916),
 3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 845).

wycena nieruchomości Łódź, wycena nieruchomości Zgierz, rzeczoznawca majątkowy Łódź, rzeczoznawca majątkowy Zgierz, operat szacunkowy Łódź, wycena nieruchomości Łęczyca, wycena nieruchomości Aleksandrów Łódzki, wycena nieruchomości Ozorków , wycena nieruchomości Głowno