Definicja opłaty adiacenckiej.

“Opłata adiacencka – należy przez to rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.”

Stawka procentowa opłaty adiacenckiej nie może przekroczyć:

  • 30% dla wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem,
  • 50% dla wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej scaleniem i podziałem,
  • 50% dla wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej lub przeprowadzeniem scalania i podziału nieruchomości.

Opłata adiacencka jest ustalana w drodze decyzji przez Wójta, Burmistrza albo Prezydent Miasta.

Opłata adiacencka jest opłatą, która może być naliczana w sytuacjach powodujących wzrost wartości nieruchomości

Źródło:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204),

wycena nieruchomości Łódź, wycena nieruchomości Zgierz, rzeczoznawca majątkowy Łódź, rzeczoznawca majątkowy Zgierz, operat szacunkowy Łódź, wycena nieruchomości Łęczyca, wycena nieruchomości Aleksandrów Łódzki, wycena nieruchomości Ozorków , wycena nieruchomości Głowno