Definicja

    Opinia o wartości nieruchomości jest sporządzana przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Operat szacunkowy przedstawia postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości, a określenie wartości nieruchomości należy rozumieć jako określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości.

Zawartość operatu szacunkowego

     Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.

     W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:

 1. określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
 2. określenie celu wyceny;
 3. podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
 4. ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
 5. opis stanu nieruchomości;
 6. wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
 7. analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
 8. wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
 9. przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

    Kwotę wartości nieruchomości wyraża się w pełnych złotych. Kwotę wartości nieruchomości można wyrazić w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to wyniku wyceny. W operacie szacunkowym zamieszcza się także stosowne klauzule wskazujące na szczególne okoliczności dotyczące wyceny nieruchomości. Do operatu szacunkowego dołącza się istotne dokumenty wykorzystane przy jego sporządzaniu. Rzeczoznawca majątkowy sporządzający operat szacunkowy podpisuje go, zamieszczając datę i pieczęć rzeczoznawcy majątkowego.

Źródło:

 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 roku (Dz.U. Nr 207, poz. 2109).